Tạo Favicon cho WordPress


Favicon là gì? thực ra thì favicon đơn giản chỉ là 1 icon nhỏ, có kích thước 16x16px, xem hình bên dưới

favicon for wordpress

favicon for wordpress

Để làm được như vậy, chúng ta cần chuẩn bị các thứ sau: 1. Một ảnh dùng làm favicon, resize lại kích cỡ 16×16 dưới chuẩn .ico hoặc .png, save file lại thành tên favicon.ico (tên tùy ý cũng được) 2. Up file lên thư mục gốc của themes bạn đang sử dụng. 3. Mở file header.php của themes bạn đang sử dụng, chèn đoạn code sau vào thẻ <head>

<link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/favicon.ico" />

Sau khi xong, save file header.php và up đè lên file header.php trong thư mục themes bạn đang sử dụng, vào trình duyệt thử xem thành quả của mình nhé!.

3 responses to “Tạo Favicon cho WordPress

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.