Các ngày nghỉ và lễ hội của Nhật Bản


 Các ngày nghỉ lễ ở Nhật Bản
* Ganjitsu (Năm mới): Ngày 1 Tháng 1
* Seijin no Hi (Ngày thành niên): Ngày 15 Tháng 1
* Kenkoku Kinen no Hi (Ngày lập quốc): 11/2
* Shumbun no Hi (Ngày xuân phân):21/3
* Midori no Hi (Ngày cây xanh): 29/4
* Kempo Kinenbi (Ngày kỷ niệm hiến pháp): 3/5
* Kodomo no Hi (Ngày trẻ em): Ngày 5 Tháng 5
* Umi no Hi (Ngày hải dương): 20/7
* Keiro no Hi (Ngày kính lão): 15/9
* Shubun no Hi (Ngày thu phân): 23/9
* Taiiku no Hi (Ngày thể thao): 10/10
* Bunka no Hi (Ngày văn hóa): 3/11
* Kinro Kansha no Hi (Ngày tạ ơn lao động): 23/11
* Tenno Tanjyobi (Ngày sinh Nhật hoàng): 23/12

Các Lễ hội ở Nhật bản

Còn tiếp…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.