Chuyển WordPress từ host này sang host khác


Bạn cài WordPress trên localhost để thử nghiệm và phát triển, giờ đã đến lúc bạn tự hào về sản phẩm của mình và muốn đưa lên mạng cho bạn bè cùng chiêm ngưỡng? Bạn chuyển WordPress từ host cũ sang host mới có tốc độ nhanh hơn? Hãy đọc hướng dẫn chuyển đổi host cho WordPress trong 6 bước này!

Bước 1: zip hoặc tar.gz thư mục chứa WordPress lại rồi bạn chuyển sang host mới, giải nén.

Bước 2: vào phpmyadmin, chọn Cơ sở dữ liệu (CSDL) rồi bạn ấn vào Export (Xuất ra), chọn tất cả các bang có trong cột bên trái rồi bạn kiểm tra các thông tin giống hình này.

hướng dẫn chuyển host cho wordpresshướng dẫn chuyển host cho wordpress

Bạn chọn lưu thành tập tin gz (gzipped)
Sau đó bạn chuyển tập tin này sang bên host mới.

Bước 4: Bạn vào phpmyadmin tại host mới bạn chọn CSDL, rồi vào Import (Nhập vào)
Bạn nhớ chú ý dung lượng tối đa cho phép, tập tin sql.gz của bạn phải nhỏ hơn dung lượng tối đa.

hướng dẫn chuyển host cho wordpress

Bạn có thể chọn làm theo 1 trong 2 bước 5a hoặc 5b
Bước 5a: Bạn vào bảng PREFIX_options (PREFIX là tiền tố của bảng mà bạn chọn khi cài đặt WordPress, mặc định là “wp”) bạn tìm 2 giá trị option_name=’home’option_name=’siteurl’, bạn có thể dùng truy vấn sau để tìm cho nhanh.

SELECT * FROM `wp_options` WHERE `option_name`='home' OR `option_name`='siteurl'

hướng dẫn chuyển host cho wordpress

Bạn sửa lại thành địa chỉ của host mới, chú ý là ko có ‘/’ ở cuối đường dẫn.

Bước 5b: Bạn mở tập tin wp-config.php trên host mới và bạn thêm

if(!defined('WP_HOME')) define('WP_HOME', 'ĐỊA CHỈ CỦA TRANG WEB MỚI');
if(!defined('WP_SITEURL')) define('WP_SITEURL', 'ĐỊA CHỈ CỦA WORDPRESS TẠI TRANG WEB MỚI');

Chú ý: các dòng define bạn phải đặt trước dòng require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);

Nếu bạn sử dụng wordpress tại địa chỉ của trang web thì 2 giá trị trên giống nhau ví dụ “http://localhost”. Bạn nhớ không để ‘/’ ở cuối đường dẫn.

Bước 6: Bạn vào trang web mới thử xem mọi thứ đã hoạt động chưa?

Vietpan.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.