Cách Viết Chữ Hiragana


Học chữ là bước đầu tiên trong quá trình học tiếng Nhật, nều phần chữ viết không vững thì bạn không thể tiến xa hơn trong quá trình học tiếng Nhật. Khi học bảng chữ cái bạn phải bắt đầu học từ bộ chữ Hiragana. Nhiều bạn khi bắt đầu học tiếng Nhật đều than rằng sao chữ viết tiếng Nhật khó thế, và bắt đầu nản chí. Đó  là do các bạn chưa tìm ra cách học chữ vừa vui vẻ, vừa dễ nhớ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn học bảng chữ cái Hiragana nhé.

Khi học chữ, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó mới học viết và cuối cùng là ghép chữ thành từ  để đọc, học chắc từng bước, bạn sẽ nhớ rất nhanh và nhớ kỹ chứ không phải như học vẹt, học trước quên sau.

Bước 1:    Tập nhớ 

Trước tiên , bạn phải đọc toàn bộ bảng chữ bên dưới. Sau đó ghi nhớ những mẫu tự vào đầu. Đây là bảng Hiragana

Đọc bảng chữ cái Hiragana

 あa  い i   う  u     e     o
  か ka  き   ki  く ku    ke  こ ko
 さ sa  しshi  すsu  se  そ so
 た ta  ちchi  つtsu  te  と  to
 な na  に ni  ぬnu ne  のno
 は ha  ひhi  ふfu he  ほho
 まma  みmi  むmu me  もmo
 やya    ゆyu    よyo
 らra  りri  る ru  re  ろro
 わwa        をo
         んn

   

 が ga  ぎgi  ぐgu  げge  ごgo
 ざza  じ ji  ずzu  ぜze  ぞzo
 だda  ぢji  づzu  でde  どdo
 ばba  びbi  ぶbu  べbe  ぼbo
 pa  ぴpi  ぷpu  ぺpe  ぽpo

 

 きゃ kya   きゅ kyu  き kyo
 し sha   しゅ shu  し sho
 ちゃ cha   ち chu  ち cho
 に nya   にnyu  にょ nyo
 ひゃ hya   ひhyu  ひ hyo
 みmya   みmyu  み myo
 りゃ rya   り  ryu  りょ  ryo
 ぎ gya   ぎ gyu  ぎ gyo
 じ ja   じ  ju  じ  jo
 びゃ bya   びゅ byu  び byo
 ぴ pya   ぴ pyu  ぴ pyo

Bước 2: Cách viết chữ Hiragana

Cách Viết Chữ Hiragana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.