1945 chữ kanji thông dụng tiếng Nhật


Kanji    Âm Hán Việt    Nghĩa / Từ ghép    On-reading

1    日    nhật    mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo    nichi, jitsu

2    一    nhất    một, đồng nhất, nhất định    ichi, itsu

Đọc tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.