Tra cứu kết quả thi năng lực Tiếng Nhật Tháng 12/1012 Online


Số hiệu dự thi và Password có trên phiếu đăng ký dự thi của bạn (password là do bạn chọn, gồm 8 chữ, nếu bạn không điền hay không điền đủ thì sẽ không tra được).
Chú ý: Đây không phải là Password email của bạn.

Tra cứu kết quả thi năng lực Tiếng Nhật Tháng 12/1012 Online

Trang Chủ .https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.