Cách tạo trang Sitemap cho WordPress.Com


Bạn có thể dễ dàng tạo 1 trang sitemap lưu giữ link của tất cả các bài viết trong blog mình bằng cách tạo 1 trang hoặc 1 bài viết mới, thậm chí 1 text widget và dán vào đó code sau

Code này sẽ tự động đưa ra một danh sách tất cả các bài viết trong blog của bạn. (Ví dụ)

Không những thế, bạn còn có thể tùy biến nó theo ý mình ^^

Ví dụ như (vào đây để xem hình thù của mỗi ví dụ này ^^)

Hiện trong vòng 12 tháng


Hiện trong vòng 12 tháng với số bài viết

Hiện trong vòng 18 ngày

Hiện trong vòng 32 bài

Hiện trong vòng 3 tuần

Hiện tất cả bài viết dưới dạng danh sách thả xuống

Hiện trong vòng 12 tháng với số bài viết dưới dạng danh sách thả xuống

Hiện trong vòng 17 tuần với chữ đằng sau hoặc đằng trước danh sách
>

Bảng dưới đây bao gồm tất cả những tùy biến cho code này

Tùy biến
Mô tả
Các lựa chọn
Mặc định
type Loại danh sách yearly, monthly, weekly, daily, postbypost postbypost
format Cách danh sách hiện ra option (dạng thả xuống), html (danh sách không đánh số), custom (để sử dụng với “before” và “after”) html
limit Số lưu trữ hiện ra Số bất kỳ Không giới hạn
showcount Có hiện số bài viết hay không true, false false
before Chữ đằng trước Kí tự bất kỳ none
after Chữ đằng sau Kí tự bất kỳ none
order Thứ tự sắp xếp asc, desc desc

https://thongtinnhatban.wordpress.com/sitemap/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s